FAQ

Rozpocznij swój projekt wizualizacji 3D już dziś!

Jeśli masz wątpliwości co do wizualizacji 3D i jej zastosowań, mamy odpowiedzi na Twoje pytania. 

 

Niezależnie od tego, czy masz wątpliwości co do procesu wizualizacji, czy też sposobu, w jaki artyści podchodzą do swojej pracy, wszystko to znajdziesz na naszym FAQ.

Im więcej wiesz, tym lepiej. Kiedy wiesz, czego chcesz i jak zadać pytania, uzyskasz doskonały rezultat.

Frequently asked questions

Co to jest wizualizacja 3D? - What is 3D visualization?


Wizualizacja 3D to termin, który może być używany zamiennie z CGI (obrazy generowane komputerowo), renderowaniem 3D, grafiką 3D itp. Ale wszystkie one odnoszą się do tego samego - tworzenia treści graficznych za pomocą oprogramowania komputerowego. Np. Wizualizacje architektoniczne - Commercial design - Projekty stoisk targowych 3D visualization is a term that can be used interchangeably with CGI (computer generated images), 3D rendering, 3D graphics, etc. But they all refer to the same thing - creating graphical content with computer software. For example: Architectural visualizations - Commercial design - Exhibition stand designs
Kto potrzebuje wizualizacji 3D? - Who needs 3D visualization?


Dzięki wizualizacji 3D nie ma ograniczeń. Istnieje możliwość wykonania prototypu całego budynku lub mniejszego produktu. Oznacza to, że wizualizacja 3D znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach, takich jak:
● Architektura
● Publikowanie
● Gry
● Produkcja
● Rozrywka
● Marketing
● Geologia
Thanks to 3D visualization, there are no limits. It is possible to create a prototype of the entire building or a smaller product. This means that 3D visualization is widely used in various industries, such as: ● Architecture ● Publishing ● Games ● Production ● Entertainment ● Marketing ● Geology
Jakie są zastosowania renderowania 3D? - What are the uses of 3D rendering?


Ponieważ renderowanie 3D jest wygodne i ekonomiczne, a ostatnio także aktualne, dzięki najnowszym postępom w technologii renderowania, ma wiele różnych zastosowań w wielu branżach. Najpopularniejsze branże, które regularnie korzystają z renderowania 3D to:
architektoniczna,
projektowanie wnętrz,
nieruchomości,
commercial design.
Because 3D rendering is convenient and economical, and more recently also timely, thanks to the latest advances in rendering technology, it has many different applications in many industries. The most popular industries that regularly use 3D rendering are: architectural,
interior design,
real estate,
commercial design.
Jaka jest różnica między architektem a artystą 3D? - What is the difference between an architect and a 3D artist?


Artyści 3D stoją na rozdrożu, gdzie wymagana jest różnorodna praca twórcza oparta na wiedzy technicznej i podejściu artystycznym. Oznacza to, że artyści 3D muszą mieć szeroki zakres umiejętności. 3D artists are placed at the crossroads where a variety of creative work based on technical knowledge and an artistic approach is required. This means that 3D artists must have a wide range of skills.